Having trouble viewing this email, please click here.

   
   

สถานีพลังงานชุมชน: เพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรและพลังงานไทย”

ประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นหลัก จากข้อมูลในปีที่ผ่านมาพบว่ามีการนำเข้าน้ำมันสูงถึงร้อยละ 80 ของปริมาณการใช้น้ำมันทั้งหมดภายในประเทศและยังมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีก ดังนั้นการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างจริงจังจึงเป็นทางออกที่จะช่วยลดการพึ่งพาและการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงานชนิดอื่นได้ กระทรวงพลังงานเองก็ได้กำหนดให้มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 25 ของการใช้พลังงานรวมทั้งหมด โดยได้กำหนดเป้าหมายการเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในปี 2564 จำนวน 9,201 เมกะวัตต์ และมีเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลรวม 3,630 เมกะวัตต์ในปี 2564 ตามแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกร้อยละ 25ใน10 ปี

สนพ. หนุนใช้ก๊าซชีวมวลผลิตไฟฟ้า

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีวัสดุทางการเกษตรหรือชีวมวลประเภทต่างๆ อาทิ แกลบ ฟางข้าว กากอ้อย เศษไม้ ซังข้าวโพด ฯลฯ ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 2,909 เมกะวัตต์ และผลิตพลังงานความร้อน 10,340 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ดังนั้นการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกถือเป็นอีกหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่กระทรวงพลังงานได้เร่งส่งเสริมและผลักดันอย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากเป็นพลังงานทดแทนที่สามารถผลิตได้เองในประเทศ

พลังงานชีวมวล…สถานีพลังงานชุมชน: เพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรแะพลังงานไทย

พื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมพลังงานชีวมวลของกระทรวงพลงงาน ทางหอก ารค้าไทยโดยคณะกรรมการพลังงานทางเลือก ได้ร่วมกับ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานชีวมวลและพลังงานทดแทน ให้หัวข้อ “สถานีพลังงานชุมชน: เพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรและพลังงานไทย” ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ที่ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา การสัมมนานี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนจากภาครัฐ ภาควิชาการ ผู้บริหารจากบริษัทเอกชน และสถาบันการเงิน มาร่วมเสวนาและถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ไม้เศรษฐกิจโตเร็วและพืชพลังงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวลของผู้ประกอบการ และ มาตรการสนับสนุนทางด้านการเงิน สิทธิ์ประโยชน์ทางภาษีและเงินอุดหนุนส่วนเพิ่มค่าไฟฟ้า

สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหรมไทย

นอกจากงานสัมมนาดังกล่าวนี้ ทางบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้ร่วมกับกลุ่มงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดงานสัมมนาการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมไทย ในวันที่  6-9 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ที่ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา งานสัมมนาตลอด 4 วันเต็มโดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์นี้จะครอบคลุมถึงเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต ในระบบปั๊ม ระบบอัดอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบความร้อน รวมทั้งเทคนิคอื่น ๆ มาตรฐานและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน

การเสวนาและสัมมนาดังกล่าวนี้จะจัดควบคู่กับงาน Renewable Energy/Entech Pollutec Asia 2012 งานแสดงสินค้าด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมชั้นนำในอาเซียน ซึ่งรวบรวมการจัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม จากทั่วโลก เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้เข้าร่วมเสวนาและสัมมนาในการเยี่ยมชม ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี การใช้พลังงานหมุนเวียน และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

6-9 มิถุนายน 2555
ไบเทค บางนา (ฮอลล์ 102-104)
10.00 – 18.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02- 642 6911 ต่อ 817
หรือ [email protected]
www.renewableenergy-asia.com

 

 
 
 
In conjunction with:

Sponsored by :



Supporting Media:


 
Organiser :