Having trouble viewing this email, please click here.

 

   
 

ฟรีสัมมนาพิเศษเรื่อง

หลักสูตร การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม


ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิต มีสัดส่วนการใช้กระแสไฟฟ้ามากเป็นอันดับ 1 โดยคิดเป็นร้อยละ 70 ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศ

นอกเหนือจากค่าวัตถุดิบ ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และอื่นๆ แล้ว ธุรกิจอุตสาหกรรมยังมีต้นทุนที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า หรือ ต้นทุนพลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่มีราคาแพงและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมของบริษัทสูงขึ้นตามไปด้วย การอนุรักษ์พลังงานจึงเป็นกระบวนการลดต้นทุนการผลิตอย่างหนึ่ง

ปัจจุบันแนวคิดเรื่อง     “การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม” ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างคุ้มค่า รวมถึงการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การอนุรักษ์และบริหารการจัดการพลังงานนี้ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานได้ โดยการมุ่งบริหารจัดการ เพื่อที่สามารถลดต้นทุนของธุรกิจ หรือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ไม่ว่าจะเป็น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าเชื้อเพลิง ฯลฯ ในกระบวนการผลิตและการทำงานของโรงงาน

เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง หลักสูตร การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 15-16 มีนาคม 2555 ณ ห้องสัมมนา โชติกา โรงแรม เซ็นทรัลเพลส จ.สมุทรสาคร (คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่) งานสัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะและให้ความรู้ในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับการใช้พลังงานในระบบต่าง ๆ

  • ระบบไฟฟ้า และ มอเตอร์
  • ระบบอัดอากาศ
  • ระบบปรับอากาศ และทำความเย็น
  • หม้อไอน้ำ และระบบไอน้ำ

นอกจากการรับฟังแนวทางการประหยัดพลังงานจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งสองวันเต็ม ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถเยี่ยมชมและพบกับผู้ประกอบการเจ้าของเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทนในบริเวณงาน .

ผู้ที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมงานสัมนาคร้งนี้ ได้แก่ ช่างเทคนิค วิศวกร ผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าของสถานประกอบการที่สนใจประหยัดพลังงาน ในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง สิ่งทอ พลาสติก ฯลฯ

 

การสัมมนานี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าและดูรายละเอียดหัวข้อการสัมมนาได้ที่นี่

 

 

   
 
 
   
 
   
   
 
 In conjunction with:
 
   
   
 
 Supporting Media:
 
   
   
 
 Organiser :